תקנון שימוש באתר

המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא, הבין והסכים לכל התנאים הכלליים בתקנון זה, וידוע למשתמש שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין טקס שירותים פיננסיים (להלן: "החברה") בקשר עם האמור בהם. עוד מובהר, כי השארת פרטים באמצעות טופס שמילא המשתמש באתר הנ"ל, נעשית על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של האתר.

מודגש בזאת כי האתר הינו פלטפורמה אינטרנטית, המספקת מידע אינפורמטיבי אודות החברה, שירותיה ומוצריה. החברה מקנה לך זכות לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאים הכלליים, למטרות חוקיות בלבד. הינך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהי.

כמו כן, הינך מצהיר ומאשר כי החברה רשאית להעביר את המידע שהצטבר אודותייך לגורמים רלוונטיים שונים בישראל או בחו"ל, כגון חברות ביטוח והשקעות, על מנת שאלו יוכלו לפנות אליך בהצעה טלפונית / מייל / SMS וכן לצרכים שיווקיים ואחרים לרבות אך לא רק באמצעות שיחת טלפון, הדואר האלקטרוני אוטומטי ו/או הודעת מסר (SMS), בהתאם לפרטים כפי שנמסרו באתר על ידיך.

הזנת הנתונים על ידך במסגרת האתר ואישורם למשלוח מהווה אישורך למשלוח דברי פרסום גם לאור תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 (חוק "הספאם"). סעיף זה גם מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). כמו כן, הנך מסכים, כי כל עוד לא מסרת הודעה לחברה, ישמשו הנתונים שמוזנים, לצרכי דיוור ישיר בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.

בנוסף, החברה מבצעת משלוח דברי דואר מקצועיים (ניוזלטרים) לרבות משלוחים בעלי אופי מסחרי/פרסומי לנרשמים באתר. מעבר לכך, המשתמש עשוי להידרש למסור לחברה פרטי קשר גם באמצעים אחרים שאינם האתר. ככל שיידרש לעשות כן, המשתמש מופנה בזאת לאפשרויות העומדות בפני החברה לעשות שימוש בפרטי הקשר שלו, כפי שיפורט בכתב באותם אמצעים אחרים.

הזנת הנתונים על ידך במסגרת האתר או במסגרות אחרות מהווה אישורך גם למשלוח דברי פרסום כנ"ל [מקצועיים ו/או המסחריים ו/או אחרים] ע"י האתר למען המשתמש / דואר האלקטרוני / SMS / מספר טלפון שפרטיהם נמסרו על ידי המשתמש כאמור לפי חוק "הספאם". ידוע ומובהר למשתמש כי הינו יכול לבקש להסיר עצמו מכל רשימת דיוור המפורטת לעיל על ידי פנייה ל: office@taxfinance.co.il .

המשתמש מעניק לחברה רישיון שימוש כלל-עולמי, לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן, לעשות שימוש בפרטיו בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, know-how,  סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה, או של צד שלישי אשר הסמיך את החברה לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.

האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

עוד ידוע למשתמש כי החברה עושה שימוש ב Session Cookies  ו- Persistent Cookies באתר.

Cookie הוא כמות קטנה של מידע אשר נשלח אל הדפדפן שלך ממחשבי האתר ונשמר על הדיסק הקשיח של מחשבך. כאשר הינך מבקר באתר, אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים כגון כתובת ה IP  של המחשב שלך (או של השרת בו אתה משתמש לצורך גישה לאינטרנט), מערכת ההפעלה של המחשב שלך, סוג דפדפן הרשת בו אתה משתמש, אתר האינטרנט באמצעותו הגעת לאתר והעמודים בהם אתה מדפדף. מידע זה משמש לניתוח טרנדים כלליים על מנת לשפר מתן שירותים באתר, אולם אינו מקושר למידע אישי מזהה בכל אופן.

החברה תעשה שימוש במידע שמקורו ב- Cookies על מנת להעביר לך מידע רלוונטי ועל מנת לאסוף מידע דרוש לצורך הענקת שירותים. במהלך ביקורך באתר, ועל מנת שתוכל להשתמש בשירות, על מחשבך לאפשר השימוש ב- Session Cookies אשר נשמרים במחשבך באופן זמני עד לסגירת הדפדפן.